Our Gallery

Contact Info

جهت تامين سقف هاي پروژه اداري – نمايشگاهي نوين از سقفهاي پيش ساخته پيش تنيده هالوکور استفاده گرديد.

پروژه فوق در زميني به مساحت 2000 متر مربع و در 9 طبقه واقع گرديده است.

کل بناي پروژه در حدود 9800 متر مربع بوده و شامل 41 واحد اداري مي باشد.